medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Lagförslag om slutna kontanthanteringssystem slår ut småbutiker

Den 9 mars kan det bli ett riksdagsbeslut på att alla butiker, oavsett storlek, måste ha slutna kontanthanteringssystem.
- Ogenomtänkt och förödande för majoriteten av Sveriges småbutiker, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.
Det är en utskottsmajoritet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som föreslår att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Motionen kommer ursprungligen från s, mp och v. Företrädarna för allianspartierna reserverar sig mot båda förslagen.
- Kravet är ogenomtänkt och förödande för majoriteten av Sveriges butiker. För att undvika en framtid där de enda överlevande handelsplatserna blir gigantiska varuhuskomplex måste de motioner som delar av riksdagen framför vara bättre förankrade i verkligheten, säger Per Geijer som menar att politikerna måste ta ansvar för att hela Sverige ska leva.
- De små butiker som skapar liv och rörelse i såväl stad som på landsbygd måste få möjlighet att fortsätta att driva sin verksamhet. Ett krav på sluten kontanthantering i alla butiker skulle utan tvekan slå undan benen på de flesta av dessa näringsidkare.
Motionen innehåller punkter som Butikerna ställer sig bakom. Bland annat välkomnar man en ökad satsning på arbetslivsforskning som varit eftersatt sedan Arbetslivsinstitutet lades ner.  Inom handeln efterfrågas framförallt forskning kring rån, hot och våld.
- Vi kan konstatera att vi nu har en kraftig nedgång i antal rån, efter många års ökning. Vi har alla olika teorier om vad dessa förändringar beror på, men det behövs seriös forskning för att klargöra sambanden, säger Per Geijer som anser att Arbetsmiljölagen innehåller de delar som krävs för att kunna ställa krav på en trygg och säker arbetsmiljö.
- Det är utan tvekan så att vissa butiker i vissa områden bör ha slutna kontanthanteringssystem för att uppnå en acceptabel säkerhet. Det innebär inte att alla butiker i alla områden ska tvingas till samma sak. Den föreslagna lagstiftningen är i sanning fel väg att gå och tusentals småbutiker riskerar att slås ut.