Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya skatteregler för aktiebolag

Företagsskattekommittén har nu överlämnat sitt slutbetänkande "Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40) till finansminister Anders Borg.

Kommitténs uppdrag har varit att se över beskattningen av aktiebolag. Kommittén föreslår att företagens räntekostnader och andra finansiella kostnader bara ska få dras av mot ränteintäkter och andra finansiella intäkter. Avdragsrätten för ytterligare räntekostnader och andra finansiella kostnader slopas.

Den slopade avdragsrätten ska ersättas med ett nytt avdrag – ett s.k. finansieringsavdrag – som uppgår till 25 procent av företagets skattemässiga resultat före avdraget. Alla företag får göra avdraget, oavsett belåning.

Förslaget innebär att utrymmet för skatteplanering med hjälp av ränteavdrag minskar väsentligt. Det föreslås därför att nuvarande regler för ränteavdragsbegränsningar för koncerninterna lån slopas. Som en del av de nya reglerna föreslås även att finansiella företag ska ta upp en schablonintäkt.

I dag är lånat kapital skattemässigt gynnat framför eget kapital. Med de föreslagna reglerna behandlas eget och lånat kapital skattemässigt lika. Det bedöms leda till ökad soliditet i företagen och en bättre sammansättning av näringslivets investeringar. På sikt bedöms detta leda till högre produktivitet och därmed högre löner och högre BNP.

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2016