Skip to main content

Nyhetsarkiv

Gatuförsäljning regleras i omgjord lag

Den 13 juni trädde flera lagändringar i kraft inom konsumentområdet. De största förändringarna sker i distans- och hemförsäljningslagen, som även byter namn till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagförändringarna har sin grund i EU-direktivet om konsumenträttigheter som antogs hösten 2011 (2011/83/EU). Direktivet innebär att konsumenternas rättigheter harmoniseras inom vissa områden, det vill säga att samma regler ska gälla i alla EU-länder.

Viktigaste förändringarna:

Ändringarna i och med den nya lagen är flera än vad som nämns här, men följande innebär störst förändring för konsumenter:

Lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta gatuförsäljning. Det betyder att konsumenter som ingår avtal på gator, torg, badstränder med mera kan ångra sina köp. Man bör dock vara beredd på att det kan bli problem vid tillämpningen av lagen. Vad som ska räknas som affärslokal och vad som inte ska göra det är inte tydligt formulerat i lagen, varför det kan bli tvister mellan konsumenter och näringsidkare om just detta.
Ångerfristen på 14 dagar kommer att börja löpa redan när en konsument får första informationen om ångerrätten istället för som i de gamla reglerna vid efterköpsinformationen. Om en konsument till exempel köper ett abonnemang via telefon innebär den nya regeln att ångerfristen börjar löpa redan när avtalet ingås och konsumenten får information under telefonsamtalet.

Ersättning för värdeminskning kan tas ut av näringsidkare när en konsument ångrar ett köp. Precis som tidigare har en konsument rätt att undersöka en vara. Men nytt är att en konsument kan ångra ett köp även om han eller hon har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Om en konsument ångrar sig har näringsidkaren då rätt att få ersättning för en varas värdeminskning – vilket innebär att konsumenten får tillbaka mindre pengar än vad han eller hon ursprungligen betalat för varan.

Två nya standardblanketter för hantering av ångerrätten införs. Den ena blanketten används för information om ångerrätten och den andra är en ångerblankett som används när konsumenten vill ångra sig.