Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ökad fart i handeln god konjunktursignal

855324-a-buyer-and-a-shop-assistant-looking-at-each-other-with-smiles-by-the-pay-desk-in-the-clothing-department

Enligt HUI Researchs konjunkturbedömning fortsätter återhämtningen i svensk ekonomi. Sällanköpsvaruhandeln överraskar positivt och prognosen för 2014 höjs från 2,5 till 3,0 procent. En svagare prisutveckling i dagligvaruhandeln innebär en sänkt prognos för dagligvaruhandeln i löpande priser från 3,0 till 2,5 procent i år. Totalt väntas detaljhandeln öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015.

Svensk ekonomi fortsätter i rätt riktning. Den inhemska efterfrågan håller uppe tillväxten medan exportnettot är fortsatt negativt. Utvecklingen hittills i år är i linje med vår prognos, varför BNP-prognosen om en ökning på 2,4 procent 2014 respektive 2,9 procent 2015 ligger kvar. Inflationen fortsätter dock att överraska negativt, vilket gör att vi sänker prognosen för KPI under 2014 från 0,6 till 0,2 procent och räknar med att Riksbanken sänker räntan till 0,50 vid mötet i juli.

Svenskarna börjar visa ett allt starkare sug efter sällanköpsvaror, vilket brukar indikera en ökad optimism bland hushållen. Den oväntat starka utvecklingen hittills i år gör att vi höjer prognosen för sällanköpsvaruhandeln från 2,5 till 3,0 procent. I dagligvaruhandeln har utvecklingen i löpande priser varit svagare än väntat under de senaste månaderna. Vi sänker därför prognosen för dagligvaruhandelns utveckling från 3,0 till 2,5 procent i år. Vi tror fortsatt på samma volymökning som tidigare, men något lägre prisökningar. Totalt sett väntas detaljhandeln precis som tidigare öka med 3,0 procent i löpande priser såväl 2014 som 2015.

- Det mönster som vi väntade oss först 2015, att sällanköpsvaruhandeln går om dagligvaruhandeln i tillväxttakt, tycks infalla redan i år, vilket är en god konjunktursignal, säger Lena Larsson VD på HUI Research.