Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stabil detaljhandel, men politisk oro kan slå

Samma goda förutsättningar för hushållens konsumtion finns även nästa år - nollränta, svag inflation, goda inkomstökningar och högt sparande. Dock finns frågetecken i form av politisk oro och nya amorteringskrav, vilket skapar osäkerhet och kan fördröja både hushållens konsumtion och företagens investesteringsbeslut. HUI Researchs prognos för detaljhandeln 2015 skrivs till 3,0 procent. BNP väntas öka med 2,5 procent och konsumtionen med 2,8 procent.

Enligt en ny konjunkturbedömning från HUI Research väntas en stabil tillväxt på 2,5 procent i svensk ekonomi det kommande året. Hushållen väntas fortsätta konsumera i samma takt och med samma goda förutsättningar. De främsta riskerna mot konsumtionen utgörs av den politiska osäkerheten i kombination med de nya amorteringskraven. Osäkerheten rikserar slå mot såväl företag som hushåll, som kan komma att skjuta upp investeringsbeslut och konsumtion. En enkätundersökning som HUI Research låtit göra den 4-5 december 2014 bland drygt 1 000 svenskar visar att omkring en av fem tror att deras konsumtion kommer att påverkas negativt av det osäkra politiska läget fram till extravalet i mars 2015. Givet att valet får en stabilare utgång bedöms dock effekterna på konsumtionen som helhet bli begränsade och konsumtionen väntas under 2015 öka med 2,8 procent.

Sällanköpsvaruhandeln har visat stark tillväxt under hösten och har hittills i år ökat med 4,3 procent. Hushållen har vågat handla allt fler kapitaltunga varor, vilket gynnat framförallt branscherna möbler och hemelektronik. Prognosen för 2014 skrivs upp från 3,0 till 4,0 procent. Under 2015 väntas sällanköpsvaruhandeln öka med 3,0 procent, en fortsatt stabil om än något försiktigare takt. Den något lägre takten förklaras i första hand av starkare jämförelsetal. Risker utgörs dock av de nya amorteringskraven i kombination med den politiska osäkerheten. Om amorteringskraven gör att omsättningen på bostadsmarknaden dämpas riskerar detta att slå mot de mer kapitaltunga branscherna kopplade till hemmet.

Dagligvaruhandeln fortsätter att växa i stabil men måttlig takt och helårsprognosen om 2,5 procent för 2014 ligger kvar. Under 2015 väntas dagligvaruhandeln fortsätta att växa i samma takt, med samma prisutveckling som 2014. Totalt sett beräknas detaljhandeln växa med 3,0 procent 2015 respektive 3,5 procent 2016. En brasklapp är dock att detaljhandelns tillväxt kan dras ned om den politiska osäkerheten förvärras och drar ut på tiden efter extravalet den 22 mars.

- Oavsett inställning till extravalet tror drygt 20 procent av de tillfrågade att osäkerheten de kommande månaderna gör att de minskar sin konsumtion, enligt vår enkätundersökning. Det gäller främst konsumtionen av kapitalvaror, men även resor, restaurangbesök och bostadsköp, säger Lena Larsson VD på HUI Research.