Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsatt stark detaljhandel 2015-2016

Hushållen gynnas fortsatt av låg ränta, svag inflation, goda inkomstökningar och högt sparande. Stark prisutveckling på börs och bostadsmarknad har stärkt hushållens finansiella förmögenhet under 2014. 2015 väntas därmed bli ett starkt år för konsumtionen och för detaljhandeln som får var tredje krona som hushållen spenderar.

HUI Researchs prognos för detaljhandeln ligger kvar på 3,0 procent för 2015, respektive 3,5 procent för 2016. BNP överraskade positivt under 2014 och väntas i år öka med 2,5 procent, stärkt av hushållens konsumtion som väntas öka med 2,8 procent.

Enligt en ny konjunkturbedömning från HUI Research är utsikterna för svensk ekonomi fortsatt stabila: prognosen om en BNP-tillväxt på 2,5 procent i år ligger kvar. Hushållens konsumtion utgör även 2015 ett viktigt draglok för tillväxten och hushållen har fortsatt goda förutsättningar för att konsumera. Dock noteras samtidigt en viss försiktighet: sparkvoten fortsatte att stiga under 2014 och konsumtionen nådde inte riktigt upp till HUI Researchs prognos om 2,8 procent, utan landade på 2,4 procent.

En risk utgörs av amorteringskraven som planeras införas den 1 augusti i år. Kraven väntas få begränsade effekter på konsumtionen i år, men under 2016 – då hushållen även möts av högre ränta och inflation – utmanas deras köpkraft allt mer. HUI Research räknar då med att sparkvoten sjunker, från dagens rekordhöga 8,2 pro-cent till 7,5 procent, för att hushållen ska kunna behålla samma konsumtionsökningstakt.

Sällanköpsvaruhandeln överträffade prognosen för 2014 och växte med hela 4,4 procent. HUI Researchs prognos om en ökning med 3,5 procent 2015 ligger kvar, men innebär i praktiken en högre prognos än tidigare, då den nu sker från en högre bas. Hushållens intresse för framförallt de kapitaltunga branscherna visar inga tecken på att avta.

Dagligvaruhandeln fortsätter att växa i stadig men måttlig takt. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln under 2014 var den svagaste som uppmätts sedan 2005. Ett starkt intresse för kvalitets- och premiumvaror håller dock uppe tillväxten i löpande priser, och dagligvaruhandeln väntas öka med stabila 2,5 procent under 2015. Totalt sett beräknas detaljhandeln växa med 3,0 procent 2015 respektive 3,5 procent 2016.

- Förutom att vi konsumenter beräknas spendera mer per person i detaljhandeln i år fås draghjälp från ytterligare två håll. Dels ökar befolkningen i allt snabbare takt, dels minskar nu arbetslösheten vilket betyder att fler får det bättre och kan konsumera, säger Lena Larsson VD på HUI Research.