Skip to main content

Nyhetsarkiv

Big data blir smart data – framtidens handel är här

Digitalisering är framtiden för detaljhandeln och alla aktörer måste lära sig att göra big data till smart data. Det är en av de viktigaste slutsatserna från Tieto och HUI Researchs rapport Retail Outlook. Företag över hela världen kommer behöva tackla fyra stora utmaningar och vidta åtta åtgärder omedelbart – annars passerar framtiden dem förbi.

Det råder ingen tvekan om att framtiden för handeln går hand i hand med digitalisering. Varje handelsföretag i världen tittar på hur man kan använda de enorma mängder data som samlas in för att ge sina kunder en mer lustfylld och relevant shoppingupplevelse - genom att erbjuda dem bättre service och mer pricksäkra erbjudanden – vid rätt tillfälle, i rätt kanal och till rätt pris.

Från en detaljhandlares perspektiv innebär big data en stor potential i att skapa djupare kundrelationer, effektivare processer och att hitta nya intäktsströmmar. Men den stora frågan idag handlar inte om hur man kvantitativt hanterar stora datamängder på rätt sätt, det är hur man använder den på rätt sätt.

- Diskussionen om big data har i huvudsak handlat om förmågan att kvantitativt hantera stora datamängder på rätt sätt. I dag har fokus skiftat mer till hur man kvalitativt hanterar och analyserar big data så att den tillför direkt nytta och värde för detaljhandelsföretagen, och således blir smart data, säger Jerker Rustan, globalt ansvarig för Handel, Logistik och Service på Tieto.

Fyra utmaningar att tackla
Att investera i och arbeta med big data är inte helt okomplicerat och innebär en rad utmaningar som detaljhandelsföretagen måste förhålla sig till. En av de stora utmaningarna är att identifiera
rätt data som tillför direkt nytta och värde för detaljhandelsföretaget, det vill säga smart data. Mycket av den data som finns är inte nödvändigtvis relevant för verksamheten. En annan utmaning är säkerheten, både i termer av integritet och system som garanterar att ingen känslig information läcker ut.

En tredje utmaning med big data är bristen på och konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens. En fjärde utmaning handlar om att de infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga för att ge support till digitaliseringen och big data ofta är förknippade med höga kostnader.

- De höga kostnadsbarriärerna gör detaljhandelsföretag försiktiga och det gäller att finna kostnadseffektiva system och metoder för att dra nytta av all data som genereras. Sist men inte
minst är en stor utmaning att säkerställa att man har affärsmodeller som är långsiktigt hållbara och anpassade efter både analoga och digitala konsumtionsarenor, säger Jerker Rustan.

Åtta åtgärder att vidta omedelbart
Retail Outlook-rapporten visar med all önskvärd tydlighet att big data är en nödvändighet och ett viktigt verktyg för att öka lönsamheten. Rapporten identifierar vilka implikationer som big data har för detaljhandeln på tre till fem års sikt. Dessa åtta åtgärder behöver vidtas omgående:

1. Behov av att inventera datatillgångar
2. Identifiera områden där big data kan stödja affärsstrategier
3. Se över och investera i infrastrukturen
4. Ta fram en strategi för big data
5. Investera i kompetensutveckling
6. Låt big data genomsyra hela företaget
7. Utforska nya strategiska allianser
8. Utveckla en policy för säkerhet och integritet

Rapporten kan läsas i sin helhet och laddas ned på hui.se.