Skip to main content

Nyhetsarkiv

HUI föreslår stödmodell för butiker i glesbygd

Utredningen Service i Glesbygd har lämnat över sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat nya stöd till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder. HUI Research har på uppdrag av utredningen undersökt stödbehovet i glesbygdsområdena och hur en stödmodell bör utformas.

HUI Research har i en ny vetenskaplig rapport undersökt stödbehovet hos dagligvarubutiker i glesbygd, samt hur en eventuell stödmodell bör utformas för att lyfta butikerna över en lönsamhetsnivå som gör att de kan överleva på marknaden. Analysen bygger på data från 216 dagligvarubutiker som ligger i glesbygdsområden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter.

Resultaten i rapporten ger stöd för utredningens preliminära antaganden om att stödet ska riktas gentemot butiker i glesbygd med mellan 2 och 11 miljoner kronor i omsättning. Flertalet av butikerna i dessa glesbygdsområden når inte upp till en lönsamhetsnivå som är långsiktigt hållbar om de ska överleva på marknaden, men att många av dessa butiker har en möjlighet att göra detta vid ett eventuellt stöd.

HUI Research föreslår att en stödmodell bör vara utformad som ett ”tält”, med ett initialt stöd för butiker med 2 miljoner kronor i omsättning som sedan stiger med ökad omsättningsnivå. Detta minskar risken för oseriösa butiksetableringar och ger de minsta butikerna incitament att expandera sin verksamhet.  Stödet måste sedan avtrappas för att nå noll vid den omsättningsnivå som föreslås vara bortre gräns för att butikerna ska beviljas stöd.

Den modell som lyfts fram av HUI Research har en ”platå” i mitten av stödintervallet, vilket innebär att butiker med mellan 5–7 miljoner kronor i omsättning får det maximala stödbeloppet på 300 000 kronor och att stödbeloppet sedan avtrappas. Modellen är utformad för att ge upphov till så få negativa incitamentseffekter som möjligt, och samtidigt lyfta flest butiker över en långsiktigt hållbar vinstnivå till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Den totala årliga kostnaden för den föreslagna stödmodellen beräknas uppgå till cirka 28 miljoner kronor.

Mot bakgrund av dessa resultat rekommenderar Utredningen Service i Glesbygd att beräkningen av stödbeloppet ska ske i enlighet med den stödmodell som föreslås av HUI Research.

Rapporten är författad av Fil Dr. Oana Mihaescu, professor Sven-Olov Daunfeldt och professor Mats Bergman. Alla verksamma vid HUI Research.