Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ökat krångel och svag effekt på rökningen av varumärkesförbud på tobaksförpackningar i Australien

Effekten på rökningen tycks inte varit särskilt stor av det varumärkesförbud på tobaksförpackningar som Australien införde i slutet av 2012. Den mångåriga nedåtgående trenden i användningen av tobak i Australien tycks inte påverkats, enligt de studier av tobaksutgifter och rökningsprevalens som gjorts i Australien.

Införandet av varumärkesförbudet på tobaksförpackningar i Australien har inneburit att de australiensiska rökarna valt bort dyrare premievarumärken av tobak och cigaretter till förmån för lågprisvarumärken, och sannolikt också att rökarna ökat sin användning av illegal tobak.

Detta visar en ny rapport av HUI Research som publiceras idag den 8 juni. Rapporten bygger dels på en litteraturstudie av forskning och utredning i Australien kopplad till konsekvenserna för rökningen av införandet av varumärkesförbud på tobaksförpackningar. Dels bygger rapporten på ett studiebesök i Melbourne, Australien i slutet av mars 2015.

- Det tycks ha blivit betydligt mera krångligt för konsumenten och resurskrävande för handlare och personal att hantera tobak i försäljningsledet sedan varumärkesförbud på tobaksförpackningar infördes i Australien, men det tycks inte finnas vetenskapligt stöd för att införandet påverkat den nedåtgående trenden i rökningen i Australien, säger Nils Bohlin, konsultchef HUI Research och ansvarig för rapporten.

När det gäller analysen av effekterna på rökningen av varumärkesförbud på cigarettpaket har de empiriska forskningsstudier som gjorts utgått från data på utgifter för tobak respektive data på rökningsprevalensen. Dessa studier har använt paneldata (data för enskilda individer över tid) och avancerade ekonometriska metoder för att kontrollera för den långsiktiga trenden i utgifter respektive trenden i rökningsprevalens samt även för prisutvecklingen på tobak. Studierna har inte kunnat påvisa någon påverkan av införandet av varumärkesförbud på tobakspaket på den långsiktigt nedåtgående trenden i utgifter för tobak respektive rökningsprevalens.

När det gäller den legala tobaksförsäljningen är det klarlagt via branschens egen försäljningsstatistik att lågprisvarumärken stärkt sina marknadsandelar på bekostnad av dyra och medeldyra cigaretter, vilket innebär att konsumenterna i praktiken mött fallande priser på tobak, särskilt om andelen illegal tobak samtidigt ökat. Omfattande så kallade plockstudier av bland annat KPMG har visat att förekomsten av illegal tobak har fortsatt att öka i Australien även om det finns telefonbaserade studier som bygger på frågor om tobaksanvändning som ger bilden att den illegala marknaden inte utvecklats lika starkt som plockstudierna visar.

- Det finns mycket som tyder på att andelen illegal tobak ökat i Australien efter införandet av varumärkesförbud på tobaksförpackningarna även om det behövs fler studier på området för att belägga detta vetenskapligt, säger Nils Bohlin

De praktiska konsekvenserna i butiker och försäljningsställen har enligt företrädare för handelns branschorganisationer i Australien kännetecknats av ökad belastning på personalen, försämrad service till både tobakskunder och andra kunder samt mer arbete med hanteringen av inköp och praktisk hantering av tobak i butik.

Förutom några få ekonometriska akademiska studier av varumärkesförbudets effekt på rökningen, baserade på data över tobaksutgifter respektive rökningsprevalens, har den akademiska forskningen dominerats av studier av hur utformningen av paketen mottagits av allmänheten samt av rökarna specifikt. Dessa studier har i allmänhet inte studerat sambandet mellan attityderna till förpackningarna och den faktiska rökningsprevalensen eller utgifterna för tobak, vilket innebär att de bara indirekt berör frågan om effekten av varumärkesförbudet på tobaksanvändning och rökning. Den generella bilden av dessa studier är att förpackningarna upplevs vara avskräckande, leda till tankar om att sluta/minska rökningen samt att de skapar negativa attityder till rökning.

Om undersökningen:

Rapporten bygger dels på en litteraturstudie av forskning och utredning i Australien kopplad till konsekvenserna för rökningen av införandet av varumärkesförbud på tobaksförpackningar. Dels bygger rapporten på ett studiebesök i Melbourne, Australien i slutet av mars 2015.
Den kan läsas i sin helhet här:
http://mb.cision.com/Public/2473/9788141/a8631e699e055fa2.pdf

För mer information:

För frågor om rapporten, Nils Bohlin, HUI Research, tel. 08-762 72 81 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För frågor om bakgrunden till rapporten, Markus Lindblad, British American Tobacco, tel. 070 815 39 83