Skip to main content

Nyhetsarkiv

Höjda detaljhandelsprognoser efter stark start på året

Detaljhandeln har överraskat positivt under årets fyra första månader. Fortsatt momentum i elektronikhandeln och möbelhandeln har gjort att sällanköpsvaruhandeln redan ökat med 5,9 procent hittills i år. HUI skriver upp prognosen för 2015 och räknar med att sällanköpsvaruhandeln växer med 5,0 procent. Även dagligvaruhandeln har växlat upp under de senaste månaderna, främst på grund av en högre prisökningstakt. Prisökningstakten bedöms bli något högre än tidigare beräknat även framöver och prognosen för dagligvaruhandeln skrivs upp till 3,0 procent i löpande priser. Detaljhandeln som helhet väntas öka med 4,0 procent i år och 3,5 procent 2016.

För svensk ekonomi som helhet bedöms läget vara relativt oförändrat och HUI:s tidigare prognoser om en BNP-tillväxt på 2,5 procent under 2015, respektive 2,7 procent 2016 ligger därmed kvar. Tillväxten under 2015 års första kvartal var fortsatt stabil, stödd främst av investeringar i bostäder och hushållens konsumtion: ett mönster som väntas fortsätta under året. En skillnad jämfört med HUI:s senaste bedömning är att vi sänkt prognosen för reporäntan, mot bakgrund av Riksbankens alltmer expansiva penningpolitik i syfte att försvaga växelkursen. Den svagare kronan bedöms vara en av de bakomliggande faktorerna till den något högre prisökningstakten inom detaljhandeln de senaste månaderna. Mellan januari och april i år har priserna ökat med i snitt 2,1 procent per månad i dagligvaruhandeln respektive -1,0 procent per månad i sällanköpsvaruhandeln, jämfört med 0,8 procent respektive -1,3 procent under 2014. Den högre prisökningstakten under de senaste månaderna är den främsta förklaringen till dagligvaruhandelns något starkare utveckling i löpande priser och till att prognosen höjs till 3,0 procent 2015, medan utvecklingen i volym varit ungefär som tidigare.

För sällanköpsvaruhandelns del har utvecklingen varit starkare än vanligt i volym, framförallt inom branscher kopplade till hemmet såsom elektronikhandeln och möbelhandeln. Detta i kombination med något lägre prisminskningar än tidigare har gett en tydlig skjuts åt flera delbranscher under årets första månader, och motiverar en uppskrivning av prognosen för 2015 från 3,5 till 5,0 procent.

Hushållens förutsättningar för konsumtion förblir goda även under 2015, tack vare ytterligare en räntesänkning under våren, fortsatt svag inflation överlag och goda reallöneökningar. Amorteringskravet har tillfälligt blåsts av, vilket innebär bibehållet konsumtionsutrymme under 2015. Samtidigt diskuteras fortsatt någon form av åtgärd på detta område och det är inte osannolikt att det sker inom en snar framtid, varför bilden av hushållens konsumtionsutrymme ändå är relativt oförändrad. Under 2015 väntas hushållens konsumtion öka med 2,8 procent respektive 2,5 procent under 2016, när något högre ränta och inflation minskar konsumtionsutrymmet något.

- Återhämtningen efter finanskrisen har gått långsamt för detaljhandeln, men det ser ut som om 2015 kan bli året då försäljningen tar rejäl fart i alla branscher. Man får gå tillbaka till år 2007 för att hitta tillväxttal över 4 procent, säger Lena Larsson vd på HUI Research.