Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya regler för ARN

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Det påverkar dig som företagare i relation till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).


Vad lagändringen betyder för dig som företagare som säljer varor och tjänster på den svenska marknaden:

• Företag som inte godtar en reklamation ska informera konsumenten om ARN:s, eller en godkänd branschnämnds, webbadress och postadress.
• Nytt är att företaget redan då tvisten uppstår ska tala om för konsumenten om företaget tänker delta i tvistlösningsförfarandet hos ARN eller inte.

Konsumenten kan anmäla en tvist till ARN oavsett om företaget vill delta i den alternativa tvistlösningen eller inte. ARN gör i sådant fall ingen riktig prövning av tvisten utan rekommenderar företaget att ge konsumenten vad han eller hon begär, ett så kallat tredskobeslut.

• E-handelsföretag som är etablerat inom EU ska ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats. Plattformens syfte är att ge konsumenter och företagare en ingång för prövning utanför domstol av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. I dagsläget finns inte närmare uppgifter om när och hur företag ska tillhandhålla länken till onlineplattformen. I Sverige är det Konsument Europa som har störst kännedom om utvecklingen av plattformen.

Läs mer om Konsument Europa
http://www.konsumenteuropa.se/sv/om-oss/

Övriga nyheter från 1 januari 2016 som gäller ARN

• ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, till exempel värmepumpar och lotterier.
• Värdegränsen har sänkts för elektroniktvister från 1 000 kr till 500 kr. Sänkningen gäller också för tvister som rör passagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar.
• Konsumenten får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – från sex månader till ett år.
• ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.
• ARN ska försöka få parterna att komma överens (förlikning).
• ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats
http://www.arn.se/om-arn/aktuellt/vilka-ar-nyheterna-efter-den-1-januari-2016/