Skip to main content

Nyhetsarkiv

Hur har du det med arbetsbelastningen?

Detta är en fråga som blivit aktuell med anledning av den ökade psykiska ohälsan och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Även om du varken har anställd personal eller inhyrd arbetskraft kan det finnas skäl att du funderar igenom din egen arbetsmiljö och hur den påverkar din hälsa.

Till att börja med ska du som chef och arbetsledare ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det är ohälsosam arbetsbelastning när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna och denna obalans är långvarig och möjligheterna till återhämtning otillräckliga. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Du ska uppmärksamma och ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelning av arbetsuppgifter. Det ska finnas förutsättningar för arbetstagare att uppmärksamma arbetsgivaren på för höga krav och bristande resurser. Har dina anställda fått tillräckliga instruktioner och utbildning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt?

Arbetsgivaren ska inom sitt vanliga arbetsmiljöarbete undersöka och åtgärda risker kopplade till för skadlig arbetsbelastning. Det är viktigt att identifiera orsakerna bakom för att hitta effektiva åtgärder.

Du ska som arbetsgivare också vara tydlig med dina förväntningar på personalen och se till att personalen känner till
• vilka arbetsuppgifter de ska utföra
• vilket resultat som ska uppnås i arbetet
• om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
• vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
• vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd att utföra arbetet

Du ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är psykiskt påfrestande leder till ohälsa. Finns tillräckligt med stöd för den som utsätts för jobbiga situationer i arbetet? Det kan till exempel vara andra arbetstagare, handledare eller annan expert som ger stöd och hjälp.

Du ska som arbetsgivare och chef även vidta åtgärder mot att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. En bra början är att se till att ni följer arbetstidslagens regler. Är schemat lagt så att alla får tillräcklig tid för återhämtning? Finns det några andra åtgärder som kan vara förebyggande?

Dessutom ska du vara uppmärksam på och motverka förhållanden som kan leda till kränkande särbehandling. Det ska finnas rutiner för vem som ska ta emot information om att kränkande särbehandling förekommer, vad mottagaren ska göra med informationen och hur den som utsatts ska får hjälp. Rutinerna ska vara kända för arbetstagarna.

Arbetsgivare ska sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetstagarna ska ha möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen. Vidare ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna känner till målen. Målen ska vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn.

Oavsett om du är anställd eller företagare är det viktigt att du tar hand om dig själv och övriga i för att undvika onödigt lidande och kostnader. Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

Texten är skriven för Butikerna av Karin Berggren, ansvarig för Företagarnas rådgivning