Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butiker klarar inte tillgänglighetskraven

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många butiker inte upp till grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket.


Konsumentverket har pratat med drygt 500 butikschefer för att få veta mer om deras syn på tillgänglighetsfrågor samt hur de arbetar för att göra sina butiker mer tillgängliga. Undersökningen visar att många butikschefer uppger att frågorna har hög prioritet och att de arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten i sin butik. Men samtidigt visar resultatet att butikerna inte verkar leva upp till kraven som finns.

Mer än hälften av butikerna har till exempel inte automatisk dörröppnare på entrédörren. I butiker som ligger utanför köpcentrum eller handelsområden är det två av tre. För en person med nedsatt rörelseförmåga kan det vara skillnaden på att kunna och inte kunna handla i en butik. Och nästan var sjätte butik har trappsteg vid entrén men saknar trots det hiss eller ramp vilket gör att många inte kan ta sig in i butiken.

Undersökningen visar också att kunskaperna om tillgänglighetskraven i lagen är dåliga. Bara var tredje butikschef känner sig välinformerad och lika få känner till ändringen i diskrimineringslagen som kom i början av 2015.

- Det är positivt att så många butikschefer svarar att frågorna har hög prioritet och att de aktivt arbetar för att förbättra tillgängligheten i sin butik. Men det är negativt att butikerna inte lever upp till krav som finns. På sikt hoppas jag att ambitionen att förbättra tillgängligheten ökar, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden.

- Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att så många butiker inte fixar de grundläggande kraven. Alla konsumenter ska ges samma möjligheter, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket.

Information till handeln
Konsumentverket gjorde en motsvarande undersökning 2011. Resultaten visar på små skillnader i de båda undersökningarna. För att förändra både kunskapsnivå och beteenden i butiker arbetar Konsumentverket med att informera och påverka handeln.

Om undersökningen
Konsumentverket har intervjuat 508 butikschefer eller andra ansvariga personer under vecka 42-45, 2015. Butikscheferna är jämnt fördelade mellan medlemmar och icke-medlemmar i Svensk Handel och mellan butiker i och utanför köpcentrum och handelsområden. Butikerna representerar olika branscher.

Fakta tillgänglighet i butik:

Tillgänglighetskrav
Enkla tillgänglighetsbrister ska åtgärdas. Kraven gäller i lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel i butiker och restauranger. Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (BFS 2013:9 - HIN 3) där det framgår vad som menas med ett enkelt avhjälpt hinder. Både fastighetsägare och hyresgäster är ansvariga för att åtgärda bristerna.

Diskriminering
Sedan 2015 kan bristande tillgänglighet vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. Butiker är skyldiga att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Tillsyn
Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn över att butiker lever upp till de tillgänglighetskrav som finns. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen.

Konsumentverkets roll
Konsumentverket har i uppdrag att stödja och driva på olika aktörer när det gäller funktionshinderfrågor. Man har därför tagit fram information till handeln om hur butiker kan göras mer tillgängliga, bland annat utifrån kraven om enkelt avhjälpta hinder.