Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säkrare lek genom effektiv marknadsövervakning

Barn i sandlada 450 ScanStockPhoto image 1845166

Leksaker är en av de mest välreglerade och kontrollerade produktkategorierna inom EU och antalet anmälda leksaker har minskat jämfört med året innan.
Vikten av en effektiv marknadsövervakning för att säkerställa att alla leksaker på EU-marknaden är säkra, understryks av 2015 års statistik för EU:s varningssystem Rapex.

Rapex har en mycket viktig roll genom att se till att leksaker på EU-marknaden uppfyller de stränga säkerhetsbestämmelser som finns och att kontrollera att säkerhetsnormerna följs. Genom effektiv marknadsövervakning förhindras att undermåliga produkter når ut på marknaden. Därmed bidrar det till att göra barnens lek säker.

Produktkategorin leksaker är en av de mest strikt reglerade och granskade inom EU. De 555 leksaker som anmälts av nationella myndigheter till Rapex under 2015 visar på den särskilda uppmärksamhet de nationella myndigheterna riktar mot denna produktkategori.

- Antalet anmälda leksaker ska inte tolkas som att leksaker är osäkra för barn – det visar snarare på en mycket hög kontrollnivå. Skulle alla konsumentprodukter vara föremål för samma strikta reglering och kontroll, skulle vi se en kraftig ökning av antalet anmälningar även för dessa kategorier, säger Therese Hazelius, vd på svenska Lek- och Babybranschen.

Den europeiska branschföreningen Toy Industries of Europes, TIE, generaldirektör Catherine Van Reeth påtalar att Rapex gör ett viktigt arbete för att se till att leksakerna på EU-marknaden lever upp till de stränga säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer som finns.

- Vi är också glada att se att antalet anmälda leksaker minskat mellan 2014 och 2015. TIE arbetar bara med välrenommerade medlemmar i branschen och har ett nära samarbete med myndigheterna för att se till att leksaker som kommer ut på marknaden är säkra för barn att leka med.

Catherine Van Reeth tillägger att det är viktigt att poängtera att majoriteten av de leksaksvarumärken som anmäls fortsätter att vara från företag som inte är medlemmar i TIE.

- De få anmälningar som faktiskt rör TIE:s egna medlemmar behandlas snabbt och effektivt. Det är av yttersta vikt att ha en effektiv marknadsövervakning för att fånga de oseriösa företag som aktivt undviker att följa gällande regler och normer.

Förutom det strikta regelverket och de frekventa kontrollåtgärderna som görs spelar även konsumenten en viktig roll i strävan mot att göra barnens lek säker. Åtgärder man som konsument kan vidta är till exempel att alltid köpa leksaker från pålitliga återförsäljare, att hålla utkik efter kopior och rapportera eventuella problem hos tillverkaren.

Rapex är EU:s system för snabbt informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen, och det gäller för andra produkter än livsmedel. Systemets uppgift är att snabbt sprida information om farliga produkter och nationella åtgärder. Det innebär att man tidigare kan identifiera produkter som kan vara farliga för konsumenterna och därmed också snabbare avlägsna dem från marknaden.
Toy Industries of Europe, TIE, är branschorganisationen för den europeiska leksaksindustrin. Lek- och Babybranschen och de flesta nationella branschföreningar för leksaker i Europa är medlemmar. Tillsammans representerar TIE:s medlemmar cirka 80 procent av den europeiska leksaksförsäljningen.