Skip to main content

Nyhetsarkiv

Avtagande, men fortsatt stark, detaljhandelstillväxt 2016

Den svenska detaljhandeln har en fortsatt stabil tillväxt. Hushållens detaljhandelskonsumtion fortsätter att hållas uppe tack vare stigande inkomster drivna av ökande reallöner och en betydande sysselsättningsökning, dock finns konsumtionshämmande faktorer. HUI Researchs prognos för detaljhandelns tillväxt 2016 revideras ned till 3,5 procent.

HUI Research reviderar ner prognosen för dagligvaruhandeln till 3,0 procent (3,5) i löpande priser. Orsakerna är att tillväxttakten för livsmedelspriserna mattats av och inte bedöms bidra till en försäljningsökning i kronor och ören i samma omfattning som tidigare samt att den höga befolkningstillväxten inte givit effekt på dagligvarukonsumtionen i den utsträckning som tidigare antagits.

Sällanköpsvaruhandeln är fortsatt stark och har hittills under året (januari-augusti) visat en omsättningstillväxt om 4,9 procent, vilket gör att HUI Research håller fast vid prognosen om 4,0 procent år 2016. Kläd- och elektronikhandeln har båda uppvisat svaga tillväxttal och mycket tyder på att båda branscherna tvingas rea ut sina produkter under hösten. Prognosen för den totala detaljhandeln sänks till 3,5 procent (4,0).

- Detaljhandeln uppvisar fortsatt starka tillväxttal, men allt mer pessimistiska hushåll gör att framtiden ser tuffare ut, säger Michael Cronholm, konsultchef på HUI Research. Den ökande befolkningen har ännu inte slagit igenom i detaljhandelns omsättning samtidigt som flera konsumtionshämmande åtgärder, såsom sänkt ROT-bidrag och amorteringskrav, har införts under året.

Svensk tillväxt drivs framförallt av växande offentlig konsumtion samt av ökande fasta bruttoinvesteringar. HUI Researchs BNP-prognos för 2016 ligger kvar på 3,6 procent medan prognosen för 2017 revideras ned till 2,8 procent (3,0) på grund av minskad dragkraft i fasta bruttoinvesteringar, offentlig konsumtion samt hushållens konsumtion.