Skip to main content

Nyhetsarkiv

Detaljhandeln visar en avtagande trend

Den svenska detaljhandeln visar en något avtagande tillväxt, men har fortfarande god fart. Tillväxten kommer under 2017 att ha fortsatt momentum tack vare bland annat befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 på 3,0 procent mätt i löpande priser och 2,5 procent mätt i fasta priser. För 2018 är prognosen 3,0 procent i löpande priser respektive 2,5 i fasta.

År 2016 landade omsättningsökningen för den totala detaljhandeln på 3,4 procent, vilket var klart svagare än rekordåret 2015 men i linje med 2014. År 2017 har inletts med en fortsatt positiv utveckling om 2,6 procent i januari. Trenden är dock avtagande, starka tillväxttal och en köpkraft som är uppe på en mycket hög nivå gör att tillväxten dämpas under 2017 jämfört med 2016.

Tillväxten under helåret 2017 prognosticeras till 3,0 procent.

HUIs prognos visar på att det främst är den relativt starka befolkningsökningen i Sverige som kommer att hålla volymtillväxten uppe inom dagligvaruhandeln under de närmaste åren. Volymökningen prognosticeras till 1,5 procent per år medan prognosen mätt i löpande priser är 3,0 procent för 2017 och 2,5 procent för 2018.

Sällanköpsvaruhandeln är den bransch som mest kommer att känna av att hushållens konsumtion kommer att mjuklanda tillväxttakten de närmaste åren. HUIs prognos avseende sällanköpsvaruhandeln 2017 ligger på en tillväxt om 3,0 procent mätt i löpande priser. Samma tillväxttal prognosticeras för 2018.

- Detaljhandeln har visat tillväxt varje år under 20 års tid och även 2017 kommer att bli ett tillväxtår, om än svagare än de tre senaste åren, säger Michael Cronholm, konsultchef på HUI Research. Tillväxten dämpas bland annat av starka jämförelsetal men också av att handlarna har svårt att höja priserna på grund av inhemsk och utländsk konkurrens.

Utsikterna för svensk konjunktur under innevarande och nästa år är goda men något dämpade i relation till de tillväxttal som har noterats de senaste två åren. HUIs prognos för BNP-tillväxten 2017 har reviderats ned något till 2,4 procent, medan prognosen för 2018 ligger fast vid 2,1 procent.