Skip to main content

Nyhetsarkiv

Pets are good for EU - Ddurägande för ett aktivt och hälsosamt åldrande

”Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.”
Så inledde IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers konferensen ”Pets are good for EU” i Bryssel i början av maj.
Delegatlistan innehöll 64 namn, varav ett tiotal EU-parlamentariker och kommissionärer.


Europas befolkning lever allt längre och andelen människor över 60 kommer att överstiga 1 miljard inom loppet av 10 år. Medellivslängden i Europa ligger runt 80 år och år 2050 kommer vår del av världen bestå av fler gamla än unga människor, enligt UNFPA. Man kan se åldrandet på två sätt; negativt genom att fokusera på åldrandets sjukdomar eller positivt genom att vi är mer aktiva, har fler sociala kontakter och bättre standard än tidigare generationer. FNs World assembly on ageing resulterade i ett policydokument från World Health Organization, WHO (finns att ladda hem på Manimalis websida) där man tar upp frågeställningar som How do we help people remain independent and active as they age? och As people are living longer, how can the quality of life in old age be improved?

Med dagens samhälle med mindre familjer, familjemedlemmar som bor långt borta och tuffare attityder mot äldre människor kan man säga att det är tur att vi har våra sällskapsdjur! Vi vet från omfattande forskning att umgänget med djur gör att vi är friskare, mer sociala och lever längre. Vi vet också att djurägandet sparar miljardbelopp åt samhället i form av färre sjukdagar, färre antal läkarbesök, ett minskat behov av läkemedel och färre antal timmar med assistans och hemtjänst.

För ett aktivt åldrande rekommenderar WHO världens beslutsfattare bland annat att:
- minska riskfaktorerna för allvarliga sjukdomar och uppmuntra en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet, god tillgång till hälsovård och social samvaro
- uppmuntra livslångt lärande, rätt kost och regelbunden motion (t ex promenader)
- ge äldre möjlighet till ett självständigt boende, bra boendemiljö och god levnadsstandard
- uppmuntra deltagande i sociala aktiviteter och ge äldre människor en meningsfull tillvaro

- And guess what, säger professor Enders-Slegers, djuren kan bidra till att uppfylla allt det som WHO rekommenderar! Sällskapsdjuren ger oss en aktiv livsstil och ger vardagsmotion. Umgänget med djur minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar och ökar chansen till överlevnad hos dem som drabbas av stroke. Djuren ger oss ett socialt nätverk som icke djurägare sällan får och de ger oss mening och motivation i livet. Dessutom, djurägare är mindre ensamma, mindre deprimerade och känner sig trygga, nöjda och behövda.

Hon vet vad hon talar om och visar upp en lång lista med hänvisningar till relevanta studier och forskning (finns som bilaga); politiker och andra beslutsfattare låter sig inte övertygas utan hårda fakta. Och det finns, så varför är det då inget politiskt parti som driver de här frågorna? Om äldre människors djurägande prioriterades skulle samhället spara ansenliga summor – i Storbritannien räknar man med en årlig besparing på omkring 2,45 miljarder pund per år i minskade sjukvårdskostnader – förutom att få friskare och gladare medborgare.

- Det finns vetenskapliga bevis och mängder av forskning, vi vet allt detta om att djuren har en positiv inverkan både på människor och på samhället i stort – mycket kan uppnås med hjälp av våra sällskapsdjur, säger Heinz K Becker, ledamot av Europaparlamentet. Vi måste sätta press på EU-kommissionen så att sällskapsdjuren blir ett prioriterat område! We must say double-yes to pets!

Veterinär Elizabeth Ormerod, med lång erfarenhet av relationer mellan djur och människor, instämmer.

- Jag har träffat människor som har förlorat en familjemedlem, drabbats av livshotande sjukdomar eller andra svåra kriser som sagt att de skulle tagit livet av sig om det inte vore för att hunden eller katten behövde dem, säger hon.

Varje år avlivas 140 000 sällskapsdjur i Storbritannien på grund av att till exempel äldreboenden inte accepterar djur. Det är oerhört viktigt med kontinuitet när man åldras, menar dr Ormerod, eftersom stora förändringar – som att tvingas avliva sin katt eller hund – kan vara mycket påfrestande, till och med förödande.

- I exempelvis Frankrike och USA är det en lagstadgad rättighet att ha sällskapsdjur och man har kommit långt när det gäller djur på särskilda boenden. I och med det stadigt ökande antalet sociala tjänstehundar och djuren som stöd för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar har man i USA tagit fram standarder för utbildning och certifiering av såväl assistanshundar som andra sociala tjänstehundar.

Nog så viktiga frågor som Manimalis såklart stöder.

- Djur inom vård, omsorg och skola måste vara lämpade, rätt tränade och certifierade för de uppgifter de ska utföra tillsammans med sin förare, säger Manimalis ordförande, veterinär Ulla Björnehammar. Detta av omsorg om såväl djuren som brukarna och den som betalar för tjänsten. Det är hög tid att vi får nationella riktlinjer för vad som krävs av både djur och förare/ägare. Det finns redan lycksökare i branschen och ju tidigare vi kan få bukt med avarterna, desto bättre.

Det talas ofta om åldersdiskriminering och att äldre människor är en bortglömd grupp i samhället, men det går inte längre att blunda för att medellivslängden ökar och andelen ”gamla” människor ökar för varje år. I takt med det kommer kostnaderna för sjukvård, omvårdnad och läkemedel att öka. Ett sätt att hålla dem nere är – enligt samtliga talare vid konferensen – att underlätta djurägandet i samhället. Manimalis kan bara instämma; det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden. Glädjande nog tycks vi inte vara ensamma om den ståndpunkten.

Text: Lena Heimlén
Foto: Kenneth Heimlén