Skip to main content

Nyhetsarkiv

Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln

 

Regeringen föreslår att även torg- och marknadshandeln måste använda kassaregister. Undantag ska dock kunna beviljas.

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister för att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet vilket har lett till en situation där konkurrensvillkoren kan anses olika.

För en förbättrad konkurrens på lika villkor föreslår därför regeringen, i en lagrådsremiss, att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort. 
Med ett utökat tillämpningsområde kommer fler företag att använda kassaregister och ha samma spelregler.

I lagrådsremissen föreslås vidare att Skatteverkets möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter gällande kassaregister ska utvidgas. Det innebär att även andra orsaker än rent tekniska kan beaktas vid bedömningen om en viss skyldighet är oskälig.

Förslaget att utvidga möjligheten för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2014.