Skip to main content

Nyhetsarkiv

Översyn av kontanthanteringen

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av regelverket för kontanthantering i Sverige. Syftet med uppdraget är att säkerställa ett heltäckande regelverk för kontant-hanteringen.

Utredaren ska bland annat:

• kartlägga kontanthanteringens alla moment och alla dess aktörer,
• analysera kontanthanteringen före och efter den omstrukturering som Riksbanken beslutade år 2004 och redogöra för konsekvenserna av denna,
• identifiera bristerna i regelverket för kontanthantering,
• analysera och överväga huvudmannaskap för kontanthanteringen och lämna förslag på lämplig myndighet som ska ha det övergripande ansvaret,
• ta ställning till om det är lämpligt att även fortsättningsvis låta delar av kontanthanteringen hanteras av den privata sektorn eller om staten åter bör ta på sig ansvaret för hela eller delar av kontanthanteringen, och
• utarbeta de författningsförslag som behövs för att säkerställa ett heltäckande regelverk för kontanthanteringen.

Håkan Hallstedt utses till särskild utredare. Han arbetar idag som generaldirektör på Lotteriinspektionen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2014.