Skip to main content

Nyhetsarkiv

Unik träff om illegal tobak

Den 24 oktober samlades både myndigheter och bransch för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Vilken roll har tobaken i arbetet med den grova organiserade brottsligheten? Vad innebär den ökade införseln för användandet och folkhälsan? Gör myndigheterna tillräckligt för att stoppa införsel av illegala cigaretter?

Tullverket, Polisen, Åklagare, Skatteverket, Statens Folkhälsoinstitut, Konsument-verket med flera berättade hur de arbetar i dagsläget. Det var cirka 100 deltagare som under två hela dagar pratade om ämnet och samtidigt fick utbildning. Det var Länsstyrelsen som stod för programmet och Borlänge var först ut. Tanken är att det ska görs samma sak över hela landet.

- Det kan leda till att man föreslår lagändringar, säger Elsie-Marie Björk, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Det hela avslutades med en debatt där även tobaksbranschen, representerad av Swedish Match, Svensk Servicehandel & Fast Food och Tobaksleverantörsför-eningen deltog och gav sin syn på utvecklingen och läget. Flera av deltagarna såg otydligheter och förbättringsmöjligheter när det gäller lagstiftningen. Inte minst på marknadsföringsområdet.

Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund tyckte att man fokuserar fel i jakten på brottslingarna.

– Det enda man gör är att söka upp handlarna och göra en utredning, det kommer man inte så långt med. Det tar bara resurser. Var finns lagrummet för att få titta på grossisternas verksamhet? Det är kärnan i den här problematiken. Det är grossisterna som är de stora bovarna, och där får inte polisen gå in.

Bengt Hedlund sade även att han kunde ta fram en lista över exakt vilka märken som är illegala, men panelen var överens om att det trots den informationen finns svårigheter att sätta dit brottslingarna. Ett av problemen är att man kan ha ett upplag med oskattad tobak i flera månader innan skattskyldigheten träder in. Det har länge gett de kriminella ett försprång, men en lagändring är på väg.

Martina Elfgren Lilja från Svenska Tobaksleverantörsföreningen menade att man kan komma långt genom ökat samarbete och genom att använda de medel vi har redan idag, anmälningsplikt och utökad tillsyn av polis och kommuner. Men den illegala tobaken är åtråvärd.

– Punktskatten för tobak har höjts med 300 procent sedan 2006, vilket har gett oss ökad huvudvärk. Idag stjäls tobak direkt från våra lastbilar, sa Patrik Hildingson från Swedish Match.

Ett generellt problem med lagstiftningen är att det inte innebär någon större risk att sälja tobak illegalt idag. Ett annat problem är de stora mängder alkohol och tobak man har rätt att ta med från utlandet för privat bruk.

– Vi kan misstänka att syftet är att sälja varorna vidare. Men de kan hävda att de ska ha en stor fest eller liknande och det blir ofta friande domar, sa Sune Rydén från Tullverket.

En potentiell åtgärd som diskuterades var att införa ett fast pris eller ett minimipris på tobak. Idag finns bara maxpris. Det kan förenkla tillsynen, men problemet är att många politiker ser det som ett allt för stort ingrepp i den fria företagsamheten och den fria prissättningen.

– I grund och botten är det ett politiskt dilemma eftersom olika departement har olika intresseområden. Justitie- och finansdepartementet stödjer oftast myndigheterna när vi vill öka möjligheterna till kontroll. Näringsdepartementet står oft-ast på företagens sida, sa Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten.

Även ett licenskrav för tobaksförsäljning diskuterades. Svensk Servicehandel & Fast Food har ett egenintresse i det, eftersom det antagligen skulle leda till att de stora livsmedelskedjorna slutade sälja tobak och att servicehandeln skulle få sälja mer.

– Allt som bidrar till en fungerande marknad och att barn inte får tag på tobak är bra. Men det är handeln och butikerna som själva borde agera för att införa en sådan licens, sade Patrik Hildingson.

Ett annat förslag som lyftes fram var skattemärkning av tobak. Martina Elfgren Lilja var emot detta, eftersom märkena är så enkla att kopiera. Dessutom kan de fungera som betalningsmedel. Hon tyckte däremot att spårbarhet var viktigt och påpekade att det tas upp i flera internationella direktiv.

Bengt Hedlund pratade för en skattemärkning. Dessutom vill han se att det upprättas ett register mellan tillverkarna och skatteverket, något som finns i flera länder.

Text: Hagegård Media