Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svenska kommuner får underkänt i cykelfrågor

De flesta av landets största kommuner får underkänt för hur de planerar för cykelsatsningar. De nationella målen om ökat cyklande kommer därmed knappast att uppfyllas.

Det visar en kartläggning av 30 kommuner, inklusive de 25 största, som Sweco genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svensk Cykling.
Målet med undersökningen var att kartlägga kommunernas långsiktiga strategi och förutsättningar att utveckla cykeltrafiken. Rapporten byg-ger på en genomgång av hur cykelfrågor hanteras i översiktsplaner och förekomsten av en cykelplan hos kommunerna, samt hur uppdaterade dessa är.

Studien har undersökt landets 25 största kommuner, samt även Varberg, Trelleborg, Kalmar, Östersund och Luleå.

Två kommuner, Malmö och Linköping, får godkänt när det gäller hur cykeltrafik hanteras i de kommunala översiktsplanerna enligt Svensk Cyklings rapport.

Övriga 28 kommuner får enligt samma rapport underkänt betyg i fråga om just långsiktig strategi för att säkerställa att cykeltrafiken ges goda förutsättningar i kommunens transportsystem.

Går man på slutbetyget hamnar Malmö, Linköping, Karlstad, Luleå, Halmstad och Uppsala i topp. Stockholm kommer först på 8:e plats, till-sammans med bl. a Göteborg, Helsingborg och Örebro.

Däremot får Borås, Kristianstad, Trelleborg, Helsingborg, Gävle, Umeå och Jönköping sämst betyg. Borås är den enda kommun som får en nolla i betyg på den femgradiga betygsskalan.

Endast 57 procent av de undersökta kommunerna har en cykelplan från 2008 eller senare. Endast var femte undersökt kommun har pekat ut cykel som ett fokusområde eller satt upp mål för cykeltrafiken i kom-munen. Endast 27 procent av de undersökta kommunerna anger cyk-ling som en del av kommunens vision.

- De flesta kommunerna är starkt medvetna om att cyklandet måste öka. Men steget från tyckande till handling är alltför långt enligt min mening. Det saknas en tydlig styrning och riktig handlingskraft, säger Berit Gibbs, vd för branschförbundet Cykel Motor och Sportfackhandlarna och styrelseledamot i Svensk Cykling.

Läs hela rapporten här:
http://www.svenskcykling.se/wp-content/uploads/2013/11/RAPPORT_CYKEL_I_OP.pdf