Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sänkt restaurangmoms gav fler jobb

Konjunkturinstitutet bedömer att priserna på restaurangtjänster blivit 4 procent lägre till följd av den sänkta restaurangmomsen. Den ökade efterfrågan på restaurangtjänster har samtidigt hittills ökat sysselsättningen i branschen med uppskattningsvis 4 000 jobb. Det visar den delrapport till regeringen som publiceras i dag.

Konjunkturinstitutets analys pekar på att momsreformen har sänkt restaurangpriserna, ökat efterfrågan på restaurangtjänster och ökat antalet arbetade timmar i branschen. Reformens effekter på sysselsättningen i hela ekonomin är dock mer osäker.

Modellskattningar av restaurangpriserna indikerar att reformen sänkt priserna med i storleksordningen 4 procent, vilket innebär att 40 procent av momssänkningen slagit igenom på priserna. Samtidigt visar analysen att lönesumman är 4 procent högre än vad den vore utan reformen. Baserat på en beräkning utifrån medellön i branschen tyder detta på ett ökat antal sysselsatta i restaurangbranschen motsvarande 4 000 årsarbeten. Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid.

Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är överrepresenterade i restaurangbranschen (ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade). Ökad efterfrågan på restaurangtjänster medför därför sannolikt en nettoökning i hela ekonomin av sysselsättningen i dessa grupper. Detta kan ha en positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen.

Om branschen kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för nämnda grupper kan reformen ge en hävstångseffekt genom att personer efter att ha fått in en fot på arbetsmarknaden sedan går vidare och lämnar plats för nya personer som har en svag förankring på arbetsmarknaden.

Konjunkturinstitutet har regeringens uppdrag att följa upp effekterna av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. I uppdraget ingår att analysera hur restaurang- och cateringbranschen samt närliggande branscher utvecklas över tid med speciellt fokus på utveckling av priser, löner och sysselsättning på lång sikt. Uppdraget ska slutredovisas den 1 januari 2016, med delredovisningar senast den 1 juli 2012 och senast den 31 januari 2014.

Läs rapporten på www.konj.se