Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya lagar och regler under 2014 för företagare

Årsskifte innebär som alltid att en del nya lagar och regler träder i kraft, som på ett eller annat sätt kan komma att få betydelse för småföretagen. Företagarna har gjort en sammanställning av några regler som det kan vara bra att ha lite extra koll på.

- Investeraravdrag, statligt stöd vid korttidsarbete och ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt förväntas göra livet enklare för småföretagarna – men att prata i mobiltelefon får inte inverka menligt på bilkörningen, säger Lars Nordfors, företagarnas chefjurist, som summerar några av de nya lagar och regler som införs under 2014.

Stöd för nystartsjobb för äldre personer
År 2010 infördes en tillfällig satsning om stöd för nystartsjobb för äldre arbetslösa. Satsningen innebar att kvalificeringstiden, det vill säga hur länge en person ska ha varit frånvarande från arbetslivet för rätt till stöd för nystartsjobb, förkortades till sex månader för personer över 55 år. Satsningen upphör att gälla från och med den 1 januari 2014, vilket innebär att kvalificeringstiden för äldre arbetslösa återgår till tidigare 12 månader.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

Stöd till yrkesintroduktionsanställningar
Ett nytt stöd, stöd till yrkesintroduktion, som beslutas av Arbetsförmedlingen får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). De närmare förutsättningarna för att stöd ska utgå kommer att regleras i förordning.
Ikraftträdande:15 januari 2014

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Den 1 januari 2014 införs ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) om deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration för redovisningsperiodens beskattningsår samordnas med tidpunkten för att lämna inkomstdeklaration. Syftet med ändringarna är att underlätta skatteredovisningen för mindre företag.
Ikraftträdande:1 maj 2014

Krav på kassaregister inom torg- och marknadshandeln
Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln tas bort. Med torg- och marknadshandel avses all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa.
Ikraftträdande:1 januari 2014

Förstärkt jobbskatteavdrag
För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och öka den varaktiga sysselsättningen förstärks jobbskatteavdraget med totalt 12 miljarder kronor för personer som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp. Ikraftträdande:1 januari 2014

Sänkt skatt för pensionärer
För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer, med tydligt fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna, sänks skatten i ett femte steg för de som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs ytterligare för dessa personer. Skatten sänks med samman­lagt 2,5 miljarder kronor år 2014.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

Ändringar i den sk löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning
Löneunderlagsregeln förändras, genom ett kapitalandelskrav, ett tak och en dotterföretagsdefinition, för att ytterligare motverka att reglerna utnyttjas för skattedrivna upplägg till delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Därutöver införs en lättnad avseende löneuttagskravet och en utvidgning av det lönebaserade utrymmet. För att upprätthålla neutraliteten i beskattningen mellan olika företagsformer höjs räntefördelningsräntan med 0,5 procentenheter.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

Förstärkt nedsättning av egenavgifter
För att ytterligare förbättra de mindre företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt förstärks nedsättningen av egenavgifterna genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Dessutom slopas begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans.
Ikraftträdande:1 januari 2014

Ändring i trafikförordningen
Ändringen innebär att det endast är tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.
Ikraftträdande:1 december 2013

Beslut om pensionsrätt, pensionspoäng och pensionsgrundande belopp
Pensionsmyndighetens beslut om pensionsrätt, pensionspoäng och pensions­grundande belopp i det allmänna ålderspensionssystemet meddelas de försäkrade i dag i det sk orangea kuvertet. Den 1 januari 2014 slopas kravet på att sådana beslut ska meddelas skriftligen. En förutsättning för detta är dock att den person beslutet rör har begärt att få beslutet på annat sätt, t.ex. i elektronisk form.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

Sjukpenning för tid före sjukanmälan
Hittills har gällt att den som är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom måste anmäla detta till Försäkringskassan under den första dagen av sjukfallet, om han eller hon inte har en arbetsgivare som i stället är skyldig att göra en sådan anmälan. Sjukpenning har kunnat lämnas tidigast från och med den dag som sjukanmälan gjordes om det inte funnits särskilda skäl att ändå betala ut sjukpenning för tid före anmälan.
Ändringen går ut på att sjukpenning kan betalas ut upp till sju dagar före den dag som anmälan har gjorts. För tid innan dess kan sjukpenning liksom förut beviljas om det finns särskilda skäl. Ändringen innebär att den enskilde inte längre behöver göra en sjukanmälan samma dag som sjukfallet inträffar.
Ikraftträdande: 1 januari 2014

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Regeringen har föreslagit i huvudsak följande: Föräldrapenning ska liksom hittills kunna lämnas under högst 480 dagar för ett barn. För tiden efter det att barnet har fyllt fyra år ska det däremot införas en begränsning så att föräldrapenning kan lämnas under högst 96 dagar. Åldersgränsen för när föräldrapenning senast kan tas ut ska höjas så att förmånen kan lämnas till dess att barnet har fyllt tolv år mot i dag åtta år.
Föräldrapenningens ersättningsnivåer ska fördelas lika mellan två föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn, vilket innebär att vardera föräldern kan få föräldrapenning under 195 dagar på sjukpenning- eller grundnivån och 45 dagar på lägstanivån. Ändringarna avser endast barn som är födda eller adopterade efter ikraftträdandet. Vidare ska föräldrapenning inte lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan gjordes. Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit ska förlängas så att den förmånen kan tas ut under tio dagar fram till den 90:e dagen efter det att barnet har avlidit.